Tomke’s Foarlêsfeest! – DE KAARTFERKEAP IS LOS!

Komsto ek op Tomke’s foarlêsfeest?! Kinst fan alles dwaan op dizze dei: lêze, lústerje, sjonge, dûnsje, muzyk meitsje, boartsje… Tomke-skriuwsters Riemkje, Geartsje en Berber, Tomke-tekener Luuk én sjongeres Janneke Brakels binne der ek! Sy ha allegear wat leuks foar jim yn petto.

Bestel hjir kaarten

(It Tomke-feest fan ferline jier wie samar útferkocht, dus wês der op ‘e tiid by!!)