‘Ik wol ‘m nochris sjen’

‘Ik wol ‘m nochris sjen, ik foen it prachtig en dat sis ik as nuchtere boer’
‘Wat in enerzjie op it podium’ ‘Wat in echte ferhalen’ ‘It is hiel yntens, ik bin er stil fan, eefkes bekomme’
Tongersdei 1 oktober mochten we foar it earst foar publiek spielje.
Wat binne we bliid mei de reaksjes en de moaie gesprekken dy’t we nei de tiid hienen.
Jim kinne er by wêze – twa foarstellingen frije ferkeap;
6 oktober Teater Thús – Kubaard (inmiddels útferkocht)
19 oktober Paviljoen MeM – Butenpost (inmiddels útferkocht)
De foarstelling ‘Diele fan Kovid-19’spielje we fierder foar besluten groepen.
Mei Henny, Esther, Adriana, Hermine, Sander, Atsje en Willy