3 en 4 november: laatste kans! Delen van Covid-19

Miskien hearre we fannejonne dat we eefkes net mear spielje meie..Derom spielje we 3 en 4 novimber noch in leaste kear!

Wolst erby wêze? Set dysels yn beweging en reserfear dyn kaartsje!

Foto’s fan Kees Westra