Marcel Smit en Atsje Lettinga tegearre op de bakfyts om ferhalen op te heljen!


Mei it projekt ‘De Wâlden op ’e kaart troch kultuer’ wolle wy ús prachtige Wâlden better op ’e kaart sette. Dêrom sykje wy ferhalen!
Elkenien mei in ferhaal ynstjoere fia www.waldenopekaart.frl en dat diele op de bûnte jûn fan 13 september oansteande.
Op moandei 21 augustus fytse Marcel Smit (sjonger en ferskeskriuwer en sûnt begjin dit jier ’Wâldsjonger foar Achtkarspelen en Tytjerksteradiel’) en Atsje Lettinga op (en yn!) de bakfyts troch Bûtenpost, De Westereen, Eastermar, Kollumersweach en De Harkema om by de saneamde leagenbankjes, yn ’e midden fan it doarp, op it doarpsplein of op de hoeke fan de strjitte (sterke!) ferhalen op te heljen. 

Hjirûnder de tiden:

13:00 De Westereen (yn it sintrum)

14:00 Kollummersweach (by de supermerk)

15:00 Bûtenpost (yn it sintrum)

16:00 De Harkema (by de supermerk)

17:00 Eastermar (yn it sintrum)
————————————————————–
Marcel Smit en Atsje Lettinga samen op de bakfiets om verhalen op te halen!
Met het project “De Wâlden op ‘e kaart troch kultuer” willen we onze prachtige Wâlden beter op de kaart zetten. Daarom zoeken we verhalen!
Iedereen mag een verhaal insturen via www.waldenopekaart.frl en dit delen op de bonte avond van 13 september aanstaande.
Op maandag 21 augustus aanstaande fietsen Marcel Smit (zanger en liedjesschrijver en sinds begin van dit jaar “Wâldsjonger foar Achtkarspelen en Tytjerksteradiel”) en Atsje Lettinga op (en in!) de bakfiets door Buitenpost, Zwaagwesteinde, Eastermar, Kollumerzwaag en De Harkema om bij de zogenaamde leugenbankjes, in het midden van het dorp, op het dorpsplein of op de hoek van de straat (sterke!) verhalen op te halen. 

Hieronder de tijden: 

13:00 Zwaagwesteinde (in het centrum)

14:00 Kollummerzwaag (bij de supermarkt)

15:00 Buitenpost (in het centrum)

16:00 Harkema (bij de supermarkt)

17:00 Eastermar (yn it sintrum)