Tomke's foarlêsfeest!

Wanneer: zaterdag 3 september 2022
Tijd: van 10:00 tot 15:00

Op sneon 3 septimber wurde de Lês-mar-foar-wiken ôftrape mei in grut 🥳 foarlêsfeest 🥳!!! By Paviljoen MeM yn Bûtenpost binne dy dei allegear leuke aktiviteiten om Tomke en it Frysk foarlêzen hinne: foarlêzen, sels lêze, mei-inoar in eigen ferhaal meitsje, muzyk, sjonge, dûnsje… Ek komme de Tomke-skriuwsters wat leuks dwaan én Tomke-tekener Luuk komt wer mei syn oargel! 😃🎉

Meardere mooglikheden
Om safolle mooglik bern op Tomke syn foarlêsfeest komme te litten, mar net allegearre tagelyk, kinne jim ynskriuwe op ferskillende begjintiden. It programma wurdt hieltyd werhelle. Fan it momint ôf datsto der bist, meist salang bliuwe asto wolst, oant 15:00 oere.

zaterdag 3 september 2022 – 10:00 vol!

zaterdag 3 september 2022 – 11:00 vol!

Geen evenementen