De swarte skelk

It ferhaal fan ‘De swarte skelk’ fertelt oer it wier barde, net altyd maklike libben fan Ingeltsje, in wâldfrou yn ieren en sinen.
Se moat sterk wêze fan harsels en foar dyjingen dy’t se leaf hat.
In swarte skelk spilet in wichtige rol at sy belies jaan moat.

De lieten yn dizze foarstelling ferwurdzje wat Ingeltsje net sjen litte wol.

De foarstelling duorret krapoan in oere.

Tekst: Nynke Kloosterman en Henk Vriesema
Utfiering: Nynke Kloosterman
Komposysjes, muzyk en lietteksten: Henk Vriesema
Sang: Baukje de Graaf
Regy: Tineke Broers
Technyk: Sander Stienstra

KAARTEN


Datum: vrijdag 30 augustus 2024
Aanvang: 20:00 (zaal open 30 min. voor aanvang)
Locatie: De Spitkeet, Harkema

INSCHRIJVEN 0 plaatsen vrij
Datum: zondag 1 september 2024
Aanvang: 15:00 (zaal open 30 min. voor aanvang)
Locatie: Pilat&Pilat, Twijzel

INSCHRIJVEN 7 plaatsen vrij
Datum: zondag 1 september 2024
Aanvang: 20:00 (zaal open 30 min. voor aanvang)
Locatie: Pilat&Pilat, Twijzel

INSCHRIJVEN 44 plaatsen vrij
Datum: woensdag 4 september 2024
Aanvang: 20:00 (zaal open 30 min. voor aanvang)
Locatie: De Spitkeet, Harkema

INSCHRIJVEN 31 plaatsen vrij
Datum: donderdag 5 september 2024
Aanvang: 20:00 (zaal open 30 min. voor aanvang)
Locatie: De Spitkeet, Harkema

INSCHRIJVEN 6 plaatsen vrij
Datum: zondag 8 september 2024
Aanvang: 15:00 (zaal open 30 min. voor aanvang)
Locatie: Pilat&Pilat, Twijzel

INSCHRIJVEN 22 plaatsen vrij
Datum: zondag 8 september 2024
Aanvang: 20:00 (zaal open 30 min. voor aanvang)
Locatie: Dorpshuis De Bining, Twijzel

INSCHRIJVEN 31 plaatsen vrij