70 !! (try-out)

Wanneer: donderdag 14 december 2023
Tijd: 20:00 uur
Prijs: € 12,50
Ynklusyf in gleske glühwein en in stikje krystbôle!

Gurbe Douwstra wurdt 70 jier!! En dat fiert hy graach mei syn publyk.

Gurbe Douwstra
Friese zanger | Singer songwriter
©Maartje Roos

De Drachtster sjonger en lietskriuwer jout in jierdeisfeest fol mei muzyk. Mei bekinde âlde lietsjes en fansels ek nije lietsjes, en dat omklaaid mei smaaklike anekdoates.

Douwstra sjocht werom en eaget foarút. Is it allegear wol wier of wurdt ien en oar sa út en troch flink oanset? Geandewei wurde de ferhalen sterker of krekt persoanliker? De toan wurdt, sa’t dat op feestjes giet, hieltyd wat mankeliker. Mar de libbenslust fan dizze krekt sântiger is noait fier fuort.

Yn ‘e mande mei bassist/gitarist Bonne van der Wal en multi-ynstrumentalist Jan de Vries wurdt dit in feest om nea te ferjitten, mei in ‘lach en een traan’. En elkenien is wolkom! 


Gurbe Douwstra wordt 70 jaar!! En dat viert hij graag samen met zijn publiek.

De Drachtster singer-songwriter geeft een verjaardagsfeest vol met muziek. Met bekende oude liedjes en natuurlijk nieuwe liedjes, vergezeld van smakelijke anekdotes.

Douwstra blikt terug en kijkt vooruit. Is het allemaal waar of wordt het één en ander zo nu en dan toch flink aangedikt? Gaandeweg worden de verhalen sterker of juist persoonlijker? De toon wordt, zoals dat gaat op feestjes, steeds melancholieker.

Maar de levenslust van deze kersverse zeventiger is nooit ver weg.

Samen met bassist/gitarist Bonne van der Wal en multi-instrumentalist Jan de Vries wordt dit een onvergetelijk feest met een lach en een traan. En iedereen is welkom!

 

Reserveringsformulier:

Boekingen niet langer mogelijk op deze datum.

Na het plaatsen van uw reservering kunt u (indien van toepassing) direct betalen via IDEAL.
LET OP: Indien het betalen niet meteen lukt, reserveer dan niet opnieuw! In de bevestigingsmail die u ontvangt zit een betaallink, waarmee u alsnog kunt betalen.